ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

1. IDR-WD Care เป็นการบริการกู้ข้อมูลฟรี จะคุ้มครองการกู้ข้อมูลทุกกรณี ที่เป็น Hard ware และ Software เฉพาะ HDD External ของ WD รุ่นความจุไม่เกิน 5TB และ SSD รุ่นความจุไม่เกิน 1TB / IDR-WD Care is a free data recovery service. It covers all data recovery cases, both hardware and software, only for WD External HDD with a capacity of not more than 5TB and SSD with a capacity of not more than 1TB.

 

2. การให้บริการจะสมบูรณ์ได้ ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนกับทาง IDR แล้ว เท่านั้น / The service can be completed only after registration with IDR.

 

3. ให้บริการเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ HDD WD / Service duration will be 1 year from the date of WD HDD purchase.

 

4. ให้บริการกู้ข้อมูล ณ ศูนย์บริการ IDR ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.00-17.00น. / Data recovery services are provided at IDR service centers from Monday to Friday (except public holidays) 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

 

5. ระยะเวลาที่ใช้กู้ข้อมูล โดยปกติ 3-5 วันทำการ (อาจจะใช้เวลานานกว่านี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะที่เสียหาย) / A data recovery case usually takes 3 - 5 business days (may take longer depending on the nature of the damage).

 

6. การกู้ข้อมูลไม่ได้รับประกันว่าจะได้ข้อมูลกลับมาทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูลที่นำมากู้อาจถูกทำลายถาวรแล้ว เช่น จานแม่เหล็ก (Platter)ที่ใช้บันทึกข้อมูลเสียหายอย่างรุนแรงหรือพื้นที่เก็บข้อมูลเดิมถูกเขียนทับด้วยข้อมูลใหม่ เป็นต้น แต่การกู้ข้อมูลจะดำเนินการด้วย กรรมวิธีที่ดีที่สุด เพื่อให้การกู้ข้อมูลประสบความสำเร็จได้มากที่สุด / The service does not guarantee that data will be recovered. This is because the data may have been permanently destroyed, for example, the magnetic platter that records the data is severely damaged or the original storage space is overwritten with new data, etc. However, the best data recovery process will be performed to achieve as much success as possible.

 

7. กรรมวิธีการกู้ข้อมูลบางกรณี จำเป็นต้องเปิดฝาครอบ Hard disk ซึ่งการรับประกัน Hard disk จาก WD ยังไม่สิ้นสุด WD จะเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อเงื่อนไขการรับประกัน Hard disk ดังกล่าวนี้ / Some data recovery procedures require opening the hard disk cover. The hard disk warranty from WD will not expire. WD will be responsible for the warranty terms of this hard disk.

 

8. IDR-WD Care ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายของอะไหล่ เครื่องมือ ห้อง LAB และค่าแรงในการกู้ข้อมูลเท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าความสูญเสียทางธุรกิจ เป็นต้น / IDR-WD Care includes the cost of spare parts, tools, laboratory and labor only. Other expenses such as transportation costs, business losses, etc. are not included.

 

9. บริษัท อินเตอร์ ดาต้า รีคัฟเวอรี จำกัด เป็นผู้ให้บริการการกู้ข้อมูลตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หรือ บริการอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการกู้ข้อมูล / Inter Data Recovery Company Limited is a data recovery service provider according to the above conditions only. It does not cover the cost of computer repairs or services other than data recovery.

 

10. การรับ-ส่งอุปกรณ์ เพื่อนำมากู้ข้อมูลที่ IDR ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเองทั้งหมด / The customer is responsible for all shipping costs involved in sending and picking up the hard disk to and from IDR.

 

11. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับ Email ตอบกลับจากทาง IDR แล้วเท่านั้น / Registration is complete only upon receipt of a reply email from IDR.

 

** หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียน ติดต่อได้ที่ 094-6928080 , 080-5913536 **
** If you have any questions about registration, please contact us at 094-6928080 , 080-5913536 **

อัปโหลดรูปภาพ Serial Number / Upload Serial Number image *

อัปโหลดเอกสารใบเสร็จรับเงิน / Upload receipt *

PIC

PIC

กำลังส่งแบบฟอร์ม...

เซิร์ฟเวอร์พบข้อผิดพลาด

ได้รับแบบฟอร์มแล้วคลิ๊กดูตัวอย่างรูปภาพ Serial Number /

Click to view an example of Serial Number image